Verblijfsvergunningen aanvragen

Als u in Nederland verblijft met een afhankelijke verblijfsvergunning kunt u na een bepaalde periode een aanvraag onbepaalde tijd of voortgezet verblijf indienen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u verblijf bij partner heeft en een zelfstandige verblijfsvergunning wil aanvragen. Vaak is onduidelijk aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of voortgezet verblijf.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een van deze twee vergunningen?
Welke documenten dienen te worden overlegd bij een aanvraag?

Wij zullen u hieronder kort en helder antwoord geven op de meest belangrijke vragen in dergelijke situaties.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning? Wij realiseren snel resultaat. Bel ons! >>

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd als u vijf jaar of langer ononderbroken en direct voorafgaand aan de aanvraag met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in Nederland woont. U moet een aanvraag indienen voordat uw geldige verblijfspas is verlopen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier “Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd” invullen en opsturen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze kunt u online downloaden op de site van de IND (www.ind.nl) of u kunt deze ophalen bij een IND-loket bij u in de buurt.

Er zijn natuurlijk nog andere voorwaarden aan verbonden.

  • U dient te kunnen aantonen dat u beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit dient u aan te tonen door het overleggen van een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst(en), een door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) en loonstroken over de afgelopen 3 maanden.
  • Met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van 10 jaar of langer kunt u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd op nationale gronden indienen. Bij deze aanvraag wordt niet gekeken of u beschikt over voldoende middelen van bestaan.
  • Tevens dient u het inburgeringsexamen te hebben behaald als u tenminste 18 jaar oud bent. Wanneer u tenminste de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt, is het niet nodig dat u het inburgeringsexamen maakt. In sommige gevallen kunt u worden vrijgesteld, bijvoorbeeld op basis van diploma’s of andere documenten.
  • Ten slotte moet u ingeschreven staan in de Basisregistratie personen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Wij realiseren snel resultaat. Bel ons! >>

Verblijfsvergunning voortgezet verblijf aanvragen

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf als u een afhankelijke verblijfsvergunning heeft en in aanmerking wilt komen voor voortzetting van uw verblijf op grond van een zelfstandige verblijfsvergunning. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier “Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’ (vreemdeling)” invullen en opsturen naar de IND. Deze kunt u online downloaden op de site van de IND (www.ind.nl) of ophalen bij een IND-loket bij u in de buurt.

Indien u 5 jaar een verblijfsvergunning heeft bij echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner, meerderjarig kind bij ouder of als ouder bij kind, dient u aan te tonen dat u het inburgeringsexamen heeft behaald of bewijsmiddelen verstrekken waaruit blijkt dat u in aanmerking kunt komen voor vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsexamen. U hoeft niet aan te tonen dat u beschikt over voldoende middelen van bestaan.

In het ongelukkige geval dat u een verblijfsvergunning heeft voor verblijf bij echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner, als minderjarig kind bij ouder, adoptie- of pleegouder of u heeft een verblijfsvergunning als meerderjarig kind bij ouder en deze persoon komt te overlijden, komt u ook in aanmerking voor voortgezet verblijf. U dient bij uw aanvraag een kopie toe te voegen van de overlijdensakte van uw (huwelijks of geregistreerd) partner, van uw ouder, adoptie- of pleegouder.

In het geval u gedurende 1 jaar uitstel van vertrek heeft gehad op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet en u direct daarna 2 jaar in Nederland hebt verbleven met een verblijfsvergunning voor medische behandeling, kunt u ook in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning. Bij deze aanvraag dienen verschillende stukken te worden overlegd. Het gaat hier om de bijlage ‘Bewijs omtrent uw medische situatie’, de bijlage ‘Toestemmingsverklaring medische gegevens’ die u volledig ingevuld en ondertekend heeft, uw relevante medische gegevens afkomstig van uw arts(en) in reactie op de brief met uitleg van het Bureau Medische Advisering (BMA) en een schriftelijke uiteenzetting waarom Nederland het meest aangewezen land is om uw medische behandeling(en) te ondergaan.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld en u heeft korter dan 5 jaar een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid en het huiselijk geweld heeft geleid tot de verbreking van de (huwelijks)relatie? Of u bent slachtoffer van huiselijk geweld en u hebt korter dan een jaar een verblijfsvergunning gehad als kind bij ouder, adoptie- of pleegouder? Dan komt u tevens in aanmerking voor voorgezet verblijf. Voor deze aanvraag dienen verschillende verklaringen van politie, het OM, uw arts en gegevens over opvang meegestuurd te worden.

Voor alle bovenstaande aanvragen dient u ingeschreven te staan in de Basisregistratie personen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf? Wij realiseren snel resultaat. Bel ons! >>

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning?

De leges voor de aanvraag onbepaalde tijd bedragen € 152. Voor onderdanen van Turkije zijn de leges € 53.
Voor aanvraag voortgezet verblijf gelden andere leges. Na verblijf bij partner of ouder bedragen de leges voor het aanvragen van voortgezet verblijf € 228. Voor een aanvraag na 3 jaar medische behandeling bedragen de leges € 962. Bij een aanvraag slachtoffer huiselijk geweld gaat om leges van € 355. Voor Turkse onderdanen gelden ook hier de leges van € 53.

Experts
Mr. Fabian D.W. Siccama
Mr. Šejla Petković
Mr. Maarten Kuipers
Mw. mr. Katie Cras
Mr. Leon R. Rommy
Mw. mr. Heleen M. Feenstra
Mr P.J. (Pierke) Verbeek
Mr. Fabian D.W. Siccama

Expertise

Strafrecht, Jeugdrecht, Vreemdelingenrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag, Wegenverkeersrecht

Contact

siccama@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 14 37 28 97

Mr. F (Fabian) D.W. Siccama studeerde Rechtsgeleerdheid in Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij onder meer stage gelopen bij Böhler Advocaten. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij het Juridisch Spreekuur Gedetineerden. In 2008 is hij beëdigd als advocaat.

Mr. Siccama heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van het strafrecht, jeugdrecht, vreemdelingenrecht, wegenverkeersrecht, en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op het gebied van het strafrecht behandelt hij zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, valsheid in geschrifte, overtreding van de Opiumwet, overtreding Wet wapens en munitie, zedenzaken alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad. Hij zet zich daarnaast graag in voor jeugdigen binnen het strafrecht en/of het civiele kader (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen). Hij is dan ook opgenomen op de lijst van advocaten die bevoegd zijn om jeugdzaken te behandelen.

Binnen het wegenverkeersrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de VOG kan hij gezien worden als een van de toonaangevende specialisten. Op deze gebieden heeft hij veel cliënten met succes bijgestaan.

Mr. Siccama is lid van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en is lid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). In de periode 2012 t/m einde van het seizoen 2016-2017 is hij daarnaast lid geweest van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).


Sluiten
Mr. Šejla Petković

Expertise

Vreemdelingenrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag, Wegenverkeersrecht, Strafrecht

Contact

petkovic@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 21 95 19 25

Mr. Šejla Petković studeerde Rechtsgeleerdheid in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Amsterdam en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij drie jaar werkzaam geweest als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk op Schiphol.

Mr. Petković is sinds 2014 werkzaam bij Advocatenkantoor Siccama en vanaf 2019 is zij als partner verbonden aan het kantoor.

Mr. Petković heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van het vreemdelingenrecht, strafrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op het gebied van het vreemdelingenrecht behandelt zij zaken als de aanvraag van verblijfsvergunningen, verzoek opheffing ongewenstverklaring, procedures tegen inreisverboden/ ongewenstverklaringen, intrekking verblijfsvergunning, afwijzing aanvraag verblijfsvergunning, afwijzing aanvraag visum kort verblijf en vreemdelingenbewaring. Daarnaast begeleidt zij aanvragen voor kennismigranten en toetsing aan het EU recht. Mr. Petković is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingzaken (WRV).

Tevens houdt mr. Petković zich bezig met het commune strafrecht, waarbij valt te denken aan vermogens-, drugs- en geweldsdelicten.


Sluiten
Mr. Charlotte Ganzeboom

Expertise

Strafrecht, Jeugdrecht, Verkeersrecht, Verklaring Omtrent Gedrag

Contact

ganzeboom@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 40 97 50 36

Mr. C. (Charlotte) Ganzeboom behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht en vervolgens de masters Strafrecht en Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij als juridisch medewerker op een advocatenkantoor in Amsterdam gewerkt. Daarnaast werkte zij als vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg. In 2013 is zij beëdigd als advocaat. Vanaf februari 2016 is zij werkzaam bij Advocatenkantoor Siccama.

Mr. Ganzeboom heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van het strafrecht, jeugdrecht, verkeersrecht, en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Op het gebied van het strafrecht behandelt zij zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, valsheid in geschrifte, overtreding van de Opiumwet, overtreding Wet wapens en munitie, zedenzaken alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad. Zij zet zich daarnaast graag in voor ouders in de strijd tegen de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorginstellingen. Zij heeft dan ook veel ervaring met ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP). Tot slot heeft zij met succes (tot aan de Raad van State) veel mensen bijgestaan in hun strijd tegen het CBR en procedures bij de Dienst Justis tegen afwijzingen van de VOG-aanvraag.

Mr. Ganzeboom is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).


Sluiten
Mr. Maarten Kuipers

Expertise

Strafrecht, VOG en Wegenverkeerswet

Contact

siccama@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 40 97 50 36

Mr. Maarten Kuipers is sinds 2016 verbonden aan Advocatenkantoor Siccama. Hij behaalde zijn bachelor Nederlands recht en zijn master Strafrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Voordat mr. Kuipers de overstap naar de advocatuur maakte, was hij jarenlang docent Straf- en Strafprocesrecht. Hij doceerde aan zowel de Universiteit Utrecht als de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast voerde mr. Kuipers wetenschappelijk onderzoek uit en publiceerde hij in vaktijdschriften.

In 2015 werd mr. Kuipers door de studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit verkozen tot ‘Beste docent van het jaar’.

Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond is mr. Kuipers in staat om de meer complexe zaken grondig te analyseren. Hij is op strafrechtelijk gebied met name gespecialiseerd in fraudezaken, opiumdelicten en geweldsmisdrijven. Daarnaast wordt zijn expertise ingezet op het bestuursrechtelijke gebied van de VOG.


Sluiten
Mw. mr. Katie Cras

Expertise

Strafrecht, Verklaring Omtrent het Gedrag, Wegenverkeersrecht

Contact

cras@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 38 63 40 78

Mr. Katie Cras studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam. Katie is daarbij zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij in beide rechtsgebieden ervaring opgedaan door het lopen van stages bij diverse kantoren. Tevens is zij tijdens haar studie werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

Sinds 2015 is Katie verbonden aan advocatenkantoor Siccama. Sinds december 2016 is zij werkzaam als advocaat. Zij heeft reeds ervaring opgedaan op het gebied van strafrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op het gebied van het strafrecht behandelt zij zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, valsheid in geschrifte, overtreding van de Opiumwet, overtreding Wet wapens en munitie, zedenzaken alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.

Binnen het wegenverkeersrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de VOG kan Katie gezien worden als een van de toonaangevende specialisten. Op deze gebieden heeft zij veel cliënten met succes bijgestaan.


Sluiten
Mr. Leon R. Rommy

Expertise

Strafrecht, Wegenverkeersrecht

Contact

rommy@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 14 88 06 63

mr. L. (Leon) R. Rommy studeerde rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Al tijdens zijn studie deed hij praktijkervaring op. Zo was hij als buitengriffier werkzaam op de sector strafrecht van de rechtbank in Arnhem en was hij student-assistent bij de sectie strafrecht van de Radboud Universiteit. Ook liep hij tijdens zijn studie stage bij het gerenommeerde strafrechtkantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

Na zijn studie heeft mr. Rommy ruime ervaring opgedaan in het strafrecht als advocaat bij onder meer Kuijpers & Nillesen Advocaten te Amsterdam. Hier heeft hij uiteenlopende zaken behandeld, waaronder levensdelicten en delicten in de georganiseerde criminaliteit. Voorts heeft hij ruime ervaring op het gebied van het verkeersrecht, waaronder procedures tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Mr. Rommy behandelt onder meer zaken als diefstal, geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie, zedenzaken en zaken binnen de georganiseerde criminaliteit. Voorts kunt u hem inschakelen bij zaken betreffende het rijbewijs, zoals de invordering hiervan door de politie of het openbaar ministerie of procedures tegen het CBR.

De aanpak van mr. Rommy kenmerkt zich als persoonlijk en daadkrachtig, waarbij hij vanuit een gedegen juridische kennis tot het uiterste gaat om het allerbeste resultaat voor zijn cliënt te behalen.

Mr. Rommy is lid van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).


Sluiten
Mw. mr. Heleen M. Feenstra

Expertise

Strafrecht, Wegenverkeersrecht, Jeugdrecht

Contact

feenstra@litigare.nl
LinkedIn
+31 (0)6 52 07 45 32

Heleen M. Feenstra studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan de ESADE Business & Law School in Barcelona. In 2009 is zij afgestudeerd in het strafrecht. Tijdens en na haar studie werkte zij al als griffier bij de rechtbank Haarlem en de rechtbank Amsterdam.

In maart 2011 is mr. Feenstra beëdigd tot advocaat. Zij startte haar carrière bij Moszkowicz advocaten in Amsterdam en was later werkzaam bij Jebbink Soeteman advocaten.

In 2017 is mr. Feenstra een samenwerkingsverband aangegaan met Advocatenkantoor Siccama.

Mr. Feenstra houdt zich met name bezig met het commune strafrecht (zoals vermogens-, drugs-, gewelds- en zedendelicten), jeugd(straf)recht en penitentiair recht.

Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA). In 2015 werd zij door de Nieuwe Revu uitgeroepen tot een van de nieuwe jonge topadvocaten in Nederland.


Sluiten
Mr P.J. (Pierke) Verbeek

Expertise

Contact

verbeek@litigare.nl
pierkeverbeek.nl
+31 6 17 90 29 98

Mr P.J. (Pierke) Verbeek studeerde aan de universiteit van Leiden, met als afstudeerrichting vanzelfsprekend Straf(proces)recht. Vanaf zijn beëdiging tot advocaat in februari 2009 tot op heden heeft hij zich louter beziggehouden met zaken strafrechtelijk van aard. Gedurende zijn werkzaamheden als advocaat-stagiaire was hij verbonden aan het kantoor Brink Attorneys BV en vanaf 2012 tot mei 2018 heeft hij samen met anderen het kantoor Wester & Verbeek advocaten bestierd. Met ingang van 1 juni 2018 heeft hij zich aangesloten bij Advocatenkantoor Siccama.

Mr Verbeek behandelt zowel zaken klein als (zeer) groot van aard; of het nu gaat om verkeersovertredingen, georganiseerde misdaad of levensdelicten, u bent bij hem aan het juiste adres. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen bij hem terecht.

Naast strafzaken, denk onder andere aan gewelds-, vermogens-, opium-, zeden-, wet wapens en munitie- en levensdelicten, behandelt mr Verbeek ook zaken met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), verzet tegen strafbeschikkingen maar ook zaken waarbij minderjarigen onder toezicht moeten worden gesteld tot aan gesloten uithuisplaatsingen. Door zijn jarenlange ervaring op het gebied van de Overleveringswet, hij pleitte zelfs voor het Hof van Justitie te Luxemburg, is hij ook op dat gebied een expert.

Mr Verbeek is wegens zijn expertise lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Daarnaast is hij lid van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam en de Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.


Sluiten

Contact

Advocatenkantoor Siccama

H.J.E. Wenckebachweg 150 D
1114 AD
Amsterdam - Duivendrecht
t +31 (0)20 237 19 30
f +31 (0)20 237 19 39

Strafrecht

Mr. Fabian D.W. Siccama
t +31 (0)6 14 37 28 97

VOG

Mr. Katie Cras
t +31 (0)6 38 63 40 78

Vreemdelingenrecht

Mr. Šejla Petković
t +31 (0)6 21 95 19 25

Onze kantooruren zijn van 9:00 – 17:30 uur. In noodgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Dit is van cruciaal belang omdat politie, justitie en de IND dag en nacht door blijven werken. Voor dringende vragen kunt u ook buiten kantooruren bij ons terecht. U krijgt steeds snel advies. Indien u gearresteerd bent, kunt u rekenen op deskundige juridische bijstand. Ongeacht waar u zich in Nederland bevindt; binnen 8 uur garanderen wij u onze hulp. Verder kunt u altijd telefonisch contact opnemen en kunt u nog dezelfde dag een afspraak inplannen op ons kantoor. Bij het eerste gesprek wordt u uitgebreid uitgelegd wat uw rechtspositie is en wat de juridische mogelijkheden zijn.


Bel mij terug

Rechtsgebied (indien gewenst)

Tijdsvoorkeur (indien gewenst)