Verblijfsvergunningen aanvragen

Als u in Nederland verblijft met een afhankelijke verblijfsvergunning kunt u na een bepaalde periode een aanvraag onbepaalde tijd of voortgezet verblijf indienen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u verblijf bij partner heeft en een zelfstandige verblijfsvergunning wil aanvragen. Vaak is onduidelijk aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of voortgezet verblijf.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een van deze twee vergunningen?
Welke documenten dienen te worden overlegd bij een aanvraag?

Wij zullen u hieronder kort en helder antwoord geven op de meest belangrijke vragen in dergelijke situaties.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning? Wij realiseren snel resultaat.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvragen

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd als u vijf jaar of langer ononderbroken en direct voorafgaand aan de aanvraag met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in Nederland woont. U moet een aanvraag indienen voordat uw geldige verblijfspas is verlopen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier “Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd” invullen en opsturen naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze kunt u online downloaden op de site van de IND (www.ind.nl) of u kunt deze ophalen bij een IND-loket bij u in de buurt.

Er zijn natuurlijk nog andere voorwaarden aan verbonden.

  • U dient te kunnen aantonen dat u beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit dient u aan te tonen door het overleggen van een kopie van uw huidige arbeidsovereenkomst(en), een door uw werkgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) en loonstroken over de afgelopen 3 maanden.
  • Met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van 10 jaar of langer kunt u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd op nationale gronden indienen. Bij deze aanvraag wordt niet gekeken of u beschikt over voldoende middelen van bestaan.
  • Tevens dient u het inburgeringsexamen te hebben behaald als u tenminste 18 jaar oud bent. Wanneer u tenminste de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt, is het niet nodig dat u het inburgeringsexamen maakt. In sommige gevallen kunt u worden vrijgesteld, bijvoorbeeld op basis van diploma’s of andere documenten.
  • Ten slotte moet u ingeschreven staan in de Basisregistratie personen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Wij realiseren snel resultaat.

Persoonlijk, resultaatgericht en altijd goed bereikbaar.

Verblijfsvergunning voortgezet verblijf aanvragen

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf als u een afhankelijke verblijfsvergunning heeft en in aanmerking wilt komen voor voortzetting van uw verblijf op grond van een zelfstandige verblijfsvergunning. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier “Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’ (vreemdeling)” invullen en opsturen naar de IND. Deze kunt u online downloaden op de site van de IND (www.ind.nl) of ophalen bij een IND-loket bij u in de buurt.

Indien u 5 jaar een verblijfsvergunning heeft bij echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner, meerderjarig kind bij ouder of als ouder bij kind, dient u aan te tonen dat u het inburgeringsexamen heeft behaald of bewijsmiddelen verstrekken waaruit blijkt dat u in aanmerking kunt komen voor vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsexamen. U hoeft niet aan te tonen dat u beschikt over voldoende middelen van bestaan.

In het ongelukkige geval dat u een verblijfsvergunning heeft voor verblijf bij echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner, als minderjarig kind bij ouder, adoptie- of pleegouder of u heeft een verblijfsvergunning als meerderjarig kind bij ouder en deze persoon komt te overlijden, komt u ook in aanmerking voor voortgezet verblijf. U dient bij uw aanvraag een kopie toe te voegen van de overlijdensakte van uw (huwelijks of geregistreerd) partner, van uw ouder, adoptie- of pleegouder.

In het geval u gedurende 1 jaar uitstel van vertrek heeft gehad op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet en u direct daarna 2 jaar in Nederland hebt verbleven met een verblijfsvergunning voor medische behandeling, kunt u ook in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning. Bij deze aanvraag dienen verschillende stukken te worden overlegd. Het gaat hier om de bijlage ‘Bewijs omtrent uw medische situatie’, de bijlage ‘Toestemmingsverklaring medische gegevens’ die u volledig ingevuld en ondertekend heeft, uw relevante medische gegevens afkomstig van uw arts(en) in reactie op de brief met uitleg van het Bureau Medische Advisering (BMA) en een schriftelijke uiteenzetting waarom Nederland het meest aangewezen land is om uw medische behandeling(en) te ondergaan.

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld en u heeft korter dan 5 jaar een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid en het huiselijk geweld heeft geleid tot de verbreking van de (huwelijks)relatie? Of u bent slachtoffer van huiselijk geweld en u hebt korter dan een jaar een verblijfsvergunning gehad als kind bij ouder, adoptie- of pleegouder? Dan komt u tevens in aanmerking voor voorgezet verblijf. Voor deze aanvraag dienen verschillende verklaringen van politie, het OM, uw arts en gegevens over opvang meegestuurd te worden.

Voor alle bovenstaande aanvragen dient u ingeschreven te staan in de Basisregistratie personen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf? Wij realiseren snel resultaat.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning?

De leges voor de aanvraag onbepaalde tijd bedragen € 152. Voor onderdanen van Turkije zijn de leges € 53.
Voor aanvraag voortgezet verblijf gelden andere leges. Na verblijf bij partner of ouder bedragen de leges voor het aanvragen van voortgezet verblijf € 228. Voor een aanvraag na 3 jaar medische behandeling bedragen de leges € 962. Bij een aanvraag slachtoffer huiselijk geweld gaat om leges van € 355. Voor Turkse onderdanen gelden ook hier de leges van € 53.