Auteursarchief: Siccama Beheerder

Routebeschrijving: auto

 • Neem afslag 11 richting Amsterdam Overamstel
 • Buig links af richting Amstel Business Park (Johannes Blookerweg)
 • Sla vervolgens rechtsaf bij de stoplichten
 • Neem de tweede afslag op de rotonde (Joop Geesinkweg)
 • Sla rechtsaf richting Duivendrechtsekade
 • Sla rechtsaf richting H.J.E. Wenckebachweg
 • Rijd rechtdoor, totdat u aan de rechterkant nummer 150 bereikt (pand met bord Roeigoed)
 • Loop vervolgens via de parkeerplaats aan de rechterzijde naar de achterkant. Sla linksaf en loop rechtdoor, u bereikt vanzelf 150 D

 

Routebeschrijving: openbaar vervoer

 • Neem metro 51, 53 of 54
 • Stap uit bij halte Spaklerweg
 • Loop linksaf richting de uitgang aan de H.J.E. Wenckebachweg
 • Loop rechtdoor op het voetgangerspad met aan de rechterkant de voormalige Bijlmerbajes
 • Sla rechtsaf richting de H.J.E. Wenckebachweg en loop rechtdoor totdat u op een kruising aankomt
 • Sla bij de kruising linksaf, daarna direct rechtsaf om op de H.J.E. Wenckebachweg te blijven
 • Loop door totdat u nummer 150 bereikt (pand met bord Roeigoed)
 • Loop vervolgens via de parkeerplaats aan de rechterzijde naar de achterkant. Sla linksaf en loop rechtdoor, u bereikt vanzelf 150 D

Advocatenkantoor Siccama respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Siccama verwerkt.

Advocatenkantoor Siccama verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door alle medewerkers van Advocatenkantoor Siccama, waaronder begrepen personen die op basis van een student-stage-overeenkomst aan Advocatenkantoor Siccama zijn verbonden.

Advocatenkantoor Siccama verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor hierna te noemen doeleinden:

– Het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van procedures en het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;
– Het plegen van handelingen (aanvragen, declareren, etc. etc.) ten behoeve van de gefinancierde rechtsbijstand;
– Het innen van declaraties;
– Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; en
– Werving en selectie.

Advocatenkantoor Siccama verwerkt de navolgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene uit eigen initiatief zijn verstrekt:
– Volledige voor- en achternamen;
– Geboortedatum en –plaats;
– Adresgegevens;
– Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen etc. etc.);
– Burgerservicenummers (BSN);
– Vreemdelingennummers (V-nummers);
– Legitimatiebewijsgegevens (paspoort- en rijbewijsnummers etc. etc.);
– Gegevens betreffende de gefinancierde rechtsbijstand (de Raad voor de Rechtsbijstand).

Advocatenkantoor Siccama verwerkt die hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– Wettelijke verplichting;
– Uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
– Verkregen toestemming van betrokkenen; en
– Gerechtvaardigd belang.

Advocatenkantoor Siccama deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Siccama, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Advocatenkantoor Siccama persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Siccama uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Siccama ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Advocatenkantoor Siccama deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Siccama, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Advocatenkantoor Siccama persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Siccama uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Siccama ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Advocatenkantoor Siccama hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Siccama gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Siccama in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Advocatenkantoor Siccama bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Siccama aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Siccama, t.a.v. mr. L.R. Rommy
Zeeburgerdijk 287
1095 AD te Amsterdam
Tel: 020-237 1930
E-mail: rommy@litigare.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Siccama neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Advocatenkantoor Siccama houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
Advocatenkantoor Siccama heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.advocatenkantoorsiccama.nl.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. L.R. Rommy.

Mr P.J. (Pierke) Verbeek studeerde aan de universiteit van Leiden, met als afstudeerrichting vanzelfsprekend Straf(proces)recht. Vanaf zijn beëdiging tot advocaat in februari 2009 tot op heden heeft hij zich louter beziggehouden met zaken strafrechtelijk van aard. Gedurende zijn werkzaamheden als advocaat-stagiaire was hij verbonden aan het kantoor Brink Attorneys BV en vanaf 2012 tot mei 2018 heeft hij samen met anderen het kantoor Wester & Verbeek advocaten bestierd. Met ingang van 1 juni 2018 heeft hij zich aangesloten bij Advocatenkantoor Siccama.

Mr Verbeek behandelt zowel zaken klein als (zeer) groot van aard; of het nu gaat om verkeersovertredingen, georganiseerde misdaad of levensdelicten, u bent bij hem aan het juiste adres. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen bij hem terecht.

Naast strafzaken, denk onder andere aan gewelds-, vermogens-, opium-, zeden-, wet wapens en munitie- en levensdelicten, behandelt mr Verbeek ook zaken met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), verzet tegen strafbeschikkingen maar ook zaken waarbij minderjarigen onder toezicht moeten worden gesteld tot aan gesloten uithuisplaatsingen. Door zijn jarenlange ervaring op het gebied van de Overleveringswet, hij pleitte zelfs voor het Hof van Justitie te Luxemburg, is hij ook op dat gebied een expert.

Mr Verbeek is wegens zijn expertise lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Daarnaast is hij lid van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam en de Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Heleen M. Feenstra studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan de ESADE Business & Law School in Barcelona. In 2009 is zij afgestudeerd in het strafrecht. Tijdens en na haar studie werkte zij al als griffier bij de rechtbank Haarlem en de rechtbank Amsterdam.

In maart 2011 is mr. Feenstra beëdigd tot advocaat. Zij startte haar carrière bij Moszkowicz advocaten in Amsterdam en was later werkzaam bij Jebbink Soeteman advocaten.

In 2017 is mr. Feenstra een samenwerkingsverband aangegaan met Advocatenkantoor Siccama.

Mr. Feenstra houdt zich met name bezig met het commune strafrecht (zoals vermogens-, drugs-, gewelds- en zedendelicten), jeugd(straf)recht en penitentiair recht.

Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA). In 2015 werd zij door de Nieuwe Revu uitgeroepen tot een van de nieuwe jonge topadvocaten in Nederland.

mr. L. (Leon) R. Rommy studeerde rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Al tijdens zijn studie deed hij praktijkervaring op. Zo was hij als buitengriffier werkzaam op de sector strafrecht van de rechtbank in Arnhem en was hij student-assistent bij de sectie strafrecht van de Radboud Universiteit. Ook liep hij tijdens zijn studie stage bij het gerenommeerde strafrechtkantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

Na zijn studie heeft mr. Rommy ruime ervaring opgedaan in het strafrecht als advocaat bij onder meer Kuijpers & Nillesen Advocaten te Amsterdam. Hier heeft hij uiteenlopende zaken behandeld, waaronder levensdelicten en delicten in de georganiseerde criminaliteit. Voorts heeft hij ruime ervaring op het gebied van het verkeersrecht, waaronder procedures tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Mr. Rommy behandelt onder meer zaken als diefstal, geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie, zedenzaken en zaken binnen de georganiseerde criminaliteit. Voorts kunt u hem inschakelen bij zaken betreffende het rijbewijs, zoals de invordering hiervan door de politie of het openbaar ministerie of procedures tegen het CBR.

De aanpak van mr. Rommy kenmerkt zich als persoonlijk en daadkrachtig, waarbij hij vanuit een gedegen juridische kennis tot het uiterste gaat om het allerbeste resultaat voor zijn cliënt te behalen.

Mr. Rommy is lid van Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Mr. Katie Cras studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam. Katie is daarbij zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk afgestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij in beide rechtsgebieden ervaring opgedaan door het lopen van stages bij diverse kantoren. Tevens is zij tijdens haar studie werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in Amsterdam.

Sinds 2015 is Katie verbonden aan advocatenkantoor Siccama. Sinds december 2016 is zij werkzaam als advocaat. Zij heeft reeds ervaring opgedaan op het gebied van strafrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Op het gebied van het strafrecht behandelt zij zaken als diefstal, (zware) geweldsmisdrijven, valsheid in geschrifte, overtreding van de Opiumwet, overtreding Wet wapens en munitie, zedenzaken alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde misdaad.

Binnen het wegenverkeersrecht en bestuursrechtelijke procedures die te maken hebben met de VOG kan Katie gezien worden als een van de toonaangevende specialisten. Op deze gebieden heeft zij veel cliënten met succes bijgestaan.