Algemeen

 1. Advocatenkantoor Siccama BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67537227, met BTW-nummer NL8570.60.016.B01, statutair gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, met inbegrip van de advocaten en overige medewerkers die in dienst van de BV werkzaam zijn.
 2. Advocatenkantoor Siccama BV vormt een samenwerkingsverband met Advocatenkantoor Petković, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73796360 en Advocatenkantoor Feenstra, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer De samenwerkers handelen onder de naam Advocatenkantoor Siccama BV maar handelen ieder voor eigen rekening en risico.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Advocatenkantoor Siccama BV aan het kantoor of haar advocaten of werknemers verstrekken, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die met Advocatenkantoor Siccama BV een samenwerkingsverband vormt, ieder die bij Advocatenkantoor Siccama BV werkzaam is, ieder die door Advocatenkantoor Siccama BV wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Siccama BV aansprakelijk is of kan zijn.
 4. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Advocatenkantoor Siccama BV de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 5. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 6. Advocatenkantoor Siccama BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 7. De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.

Overeenkomst van opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Siccama BV of door één van haar samenwerkers. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht uitsluitend door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Advocatenkantoor Siccama BV vrij om te bepalen welke van haar partners, personeelsleden of samenwerkers bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
 3. Advocatenkantoor Siccama BV tracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd te bereiken. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 4. Advocatenkantoor Siccama BV is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 5. Advocatenkantoor Siccama BV zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Siccama BV aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever, het honorarium, vermeerderd met verschotten en BTW, Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Kosten die Advocatenkantoor Siccama BV namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden echter separaat in rekening gebracht.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de opdrachtgever worden afgeweken. Advocatenkantoor Siccama BV behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de opdrachtgever moet worden betaald alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. Tenzij anders overeengekomen, kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium en verschotten worden gedeclareerd aan de opdrachtgever.

Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, zoals in punt 13 van deze algemene voorwaarden is bepaald. In de plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. Advocatenkantoor Siccama BV is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de opdrachtgever worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. De opdrachtgever voor wie de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verstrekt, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief): a. De opdrachtgever de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden; De zaak waarvoor de toevoeging was verstrekt, op het moment van de definitieve afhandeling daarvan, een resultaat (geld of een vordering die geld waard is) heeft opgeleverd van minimaal een bedrag ter hoogte van 50 % van het heffingsvrije vermogen; c. Om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.
 8. Indien de toevoeging om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, dan is de opdrachtgever voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden alsnog het honorarium, vermeerderd met BTW en de kantoorkosten verschuldigd.

Betaling

 1. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de declaratie niet binnen 14 dagen is betaald, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is alsdan gehouden, naast de verschuldigde betaling, tot vergoeding van de wettelijke rente over het totale openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft, waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, zijn de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Advocatenkantoor Siccama BV instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 3. De ontvangen betalingen strekken eerst tot afdoening van de kosten, daarna van de verschenen rente, vervolgens van de niet-geliquideerde proceskosten en ten slotte van de hoofdsom.
 4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie(s), ongeacht de tenaamstelling van de declaratie(s).
 5. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Advocatenkantoor Siccama BV tevens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is Advocatenkantoor Siccama BV niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
 6. Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de derdengeldenrekening van Advocatenkantoor Siccama BV en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n). Tenzij een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over de aldus beheerde gelden geen rente vergoed.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Siccama BV voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Siccama BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de betrokken advocaat van Advocatenkantoor Siccama BV aan te spreken.
 3. Advocatenkantoor Siccama BV zal in elk geval niet aansprakelijk zijn indien de schade in enige mate samenhangt met een opschorting en/of stopzetting van werkzaamheden omdat de opdrachtgever niet bereikbaar is, niet reageert op brieven of e-mails, of omdat de opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke is gebleven met de betaling van de declaratie(s).
 4. Voor aansprakelijkheid met betrekking tot voor de opdrachtgever ingeschakelde derden, zie punt 12 van deze algemene voorwaarden.
 5. Advocatenkantoor Siccama BV kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Advocatenkantoor Siccama BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Advocatenkantoor Siccama BV is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Advocatenkantoor Siccama BV strekken ook ten gunste van werknemers en samenwerkers voor zover deze algemene voorwaarden door de samenwerkers worden gehanteerd.
 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die de opdrachtgever jegens Advocatenkantoor Siccama BV en/of haar advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Overige regelingen

 1. Advocatenkantoor Siccama BV zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Advocatenkantoor Siccama BV zonder melding toegestaan.
 2. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Advocatenkantoor Siccama BV bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een gesloten overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Advocatenkantoor Siccama BV in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
 3. Na beëindiging van een opdracht is de opdrachtgever bevoegd de afgegeven stukken en overige van belang zijnde stukken op te vragen. Het dossier wordt tenminste vijf jaar na de afronding van de zaak bewaard in het archief. Na het verstrijken van deze vijf jaar heeft de opdrachtgever zijn recht de stukken op te vragen prijsgegeven en heeft Advocatenkantoor Siccama BV het recht om het dossier te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 4. Advocatenkantoor Siccama BV verstrekt op aanvraag een cliënt tevredenheids-onderzoekformulier.
 5. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Siccama BV en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.