• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Siccama BV.

 • Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Siccama BV.

 • Advocatenkantoor Siccama BV voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

 • Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van degenen die voor Advocatenkantoor Siccama BV werkzaam zijn.

 • Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Siccama BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

 • Advocatenkantoor Siccama BV zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Siccama BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Siccama BV aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

 • Advocatenkantoor Siccama BV zal werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor Siccama BV  in redelijkheid worden vastgesteld.

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Siccama BV dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief en vermeerderd met BTW. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Kosten die Advocatenkantoor Siccama namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden echter separaat in rekening gebracht.

 • Advocatenkantoor Siccama BV zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 • Advocatenkantoor Siccama BV zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

 • Advocatenkantoor Siccama BV is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Advocatenkantoor Siccama BV hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

 • Advocatenkantoor Siccama BV  is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

 • Advocatenkantoor Siccama BV is het toegestaan om de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

 • Advocatenkantoor Siccama BV verstrekt op aanvraag een cliënttevredenheids-onderzoekformulier.

 • De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Siccama BV en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 • Advocatenkantoor Siccama BV is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister aldaar onder nummer 67528716 . Het BTW-nummer is NL8570.60.016.B01.

 • Advocatenkantoor Siccama zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Advocatenkantoor Siccama zonder melding toegestaan. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Advocatenkantoor Siccama bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een gesloten overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Advocatenkantoor Siccama in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. De opdrachtgever verklaart zich bij totstandkoming van een overeenkomst bekend en akkoord met het privacy statement, zoals dit is gepubliceerd op de website www.advocatenkantoorsiccama.nl.